Algemene voorwaarden Atiso B.V.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Atiso B.V. , gevestigd te Jaarsveld, gemeente Lopik, en geregistreerd onder Handelsregisternummer 302309 (hierna: Atiso) en zijn klant waarin Atiso zaken en/of diensten van welke aard ook aan een klant levert, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan door Atiso derden dienen te worden betrokken.

1.3 Alle aanbiedingen van Atiso zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele verkoop-, inkoop, leverings- of andere voorwaarden van een klant wordt door Atiso uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Atiso en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1. Alle aanbiedingen van Atiso zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. De door Atiso gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. Atiso is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk dan wel elektronisch binnen genoemde termijn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atiso niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

ARTIKEL 3 – TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst tussen Atiso en de klant komt tot stand na aanmelding door de klant en bevestiging daarvan door Atiso . Met genoemde bevestiging aanvaardt Atiso de haar verstrekte opdracht. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging hiertegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

3.2. Aanmelding door de klant geschiedt door het schriftelijk dan wel online invullen van het daartoe bestemde aanvraag- dan wel opdrachtformulier en het daarmee door de klant accepteren van deze voorwaarden die met het aanvraag- dan wel opdrachtformulier aan de klant zijn toegezonden dan wel waarnaar online door Atiso wordt verwezen op haar internetsite.

3.3. Atiso heeft evenwel het recht een klant om haar moverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van weigering is Atiso niet gehouden een verklaring te geven.

3.4. Nadat een overeenkomst tussen Atiso en de klant tot stand is gekomen stelt Atiso de klant, indien van toepassing, in het bezit van een wachtwoord en een gebruikersnaam.

3.5. De gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord gelden als elektronische handtekening dan wel elektronisch identificatiemiddel en elektronische legitimatie van de klant voor de toegang tot de diensten en het kopen van door Atiso aangeboden producten.

3.6. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

 

ARTIKEL 4 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Atiso zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de door partijen overeengekomen kwalificaties.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atiso het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atiso aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Atiso worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Atiso zijn verstrekt, heeft Atiso het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Atiso de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald, waarbij betaling geldt als acceptatie conform opdracht van hetgeen is opgeleverd.

4.5. Indien door Atiso of door Atiso ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen andere locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.6. De klant vrijwaart Atiso voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar zijn.

4.7 De klant vrijwaart Atiso voor eventuele aanspraken als gevolg van implementatieschade aan eigen systemen of systemen van derden.

 

ARTIKEL 5- WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door de klant aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst dan kan er, uitsluitend naar het oordeel van Atiso , sprake zijn van meerwerk dat door Atiso op basis van het gebruikelijke tarief aan de klant in rekening zal worden gebracht. Atiso is echter niet verplicht om aan een dergelijk meerwerkverzoek van de klant te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Atiso zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. In het geval als bedoeld in lid 6.1 aanvaardt de klant reeds bij het doen van diens meerwerkverzoek dat het tijdstip van voltooiing en/of de continuïteit van de werkzaamheden en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden kan worden beïnvloed.

5.4 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Atiso de klant hierover vooraf inlichten.

5.5. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Atiso daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.6. In afwijking van lid 5.1 zal Atiso geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die partijen zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de overeenkomst geldt als aangegaan voor de duur van twee (2) jaar.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant Atiso derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 De duur van de overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk door partijen overeengekomen periode, tenzij de klant of Atiso de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN TARIEVEN

7.1 De klant is aan Atiso vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen diensten en/of gekochte producten volgens daarvoor vastgestelde tarieven en/of prijzen. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en/of periodiek verschuldigde bedragen. Alle bedragen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.2 Atiso is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan een Klant en met inachtneming van een termijn van zes (6) weken de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden per contract verlenging doorgevoerd. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, kunnen de tarieven en prijzen door Atiso tweemaal per kalenderjaar gewijzigd worden.

7.3. Indien Atiso met de Klant een vaste prijs of een vast (uur)tarief overeenkomt, is Atiso niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs of dit vaste (uur)tarief. Atiso mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen. Bovendien mag Atiso een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Atiso zelf, dat in redelijkheid niet van Atiso mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs.

7.4. Atiso zal de klant het voornemen tot verhoging van de vaste prijs of het vaste (uur)tarief schriftelijk kenbaar maken. Atiso zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Bij prijs- of tariefverhogingen van 15% of meer is de klant gerechtigd binnen zeven (7) dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Atiso genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

7.5. Partijen kunnen overeenkomen dat de klant bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de overeenkomst afgesproken grens (“datalimiet”) een vergoeding aan Atiso verschuldigd is als nader in de overeenkomst bepaald. Atiso zal de klant tijdig te informeren indien het dataverkeer de in de overeenkomst afgesproken grens dreigt te overschrijden.

 

ARTIKEL 8 – BETALINGEN

8.1 De klant is verplicht betalingen voor diensten van Atiso bij vooruitbetaling per kwartaal, per jaar, per twee jaar dan wel bij nader vast te stellen termijn aan Atiso , te voldoen. De betalingen voor diensten van Atiso zijn eerst verschuldigd vanaf de door Atiso aan de klant meegedeelde datum dat de betreffende diensten bedrijfsklaar aan de klant beschikbaar zijn gesteld. Indien de bedrijfsklare beschikbaarstelling wordt verhinderd doordat Atiso dan wel een door haar ingeschakelde derde ten gevolge van aan de klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot de locatie waar een netwerkaansluitpunt en/of randapparaten moet worden geïnstalleerd, zijn de betalingen verschuldigd vanaf de datum waarop, uitsluitend naar het oordeel van Atiso , beschikbaarstelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.

8.2 Betaling van de door Atiso verzonden facturen binnen veertien (14) dagen te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele binnen 7 dagen na de factuurdatum door de klant schriftelijk bij Atiso geuite bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Het is de klant niet toegestaan enig bedrag te compenseren of te verrekenen met hetgeen de klant aan Atiso verschuldigd is.

8.3 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn dan wel de termijn van veertien (14) dagen betaalt, dan is de klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Daarna is de klant rente verschuldigd vanaf de verzuimdatum van ten minste 1% per maand, alsmede buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten zoals omschreven in lid 8.6. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

8.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de klant zijn de vorderingen van Atiso op de klant onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Atiso heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Atiso kan, zonder daardoor zelf in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Atiso kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij door de klant niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan kan de vordering van Atiso ter incasso aan derden uit handen worden gegeven, in welke geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige betaling van alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder ook wordt verstaan de door Atiso intern gemaakte kosten om tot invordering van bedragen te komen. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten aan Atiso verschuldigd, die worden bepaald op tien procent (10%) van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief BTW. 

8.7. De eventuele door Atiso gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de klant.

8.8. Indien de klant, nadat hij daarvan door Atiso schriftelijk dan wel elektronisch in kennis is gesteld met een nadere termijn voor nakoming van dertig (30) dagen, alsnog in gebreke blijft in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Atiso , dan is Atiso gerechtigd tot buitengebruikstelling van de toegang tot de Diensten van Atiso .

 

ARTIKEL 9 - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de in artikel 6.1 bedoelde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

9.2. De opzegging is uitsluitend tijdig gedaan indien deze Atiso tijdig bereikt, dat wil zeggen voor twee (2) maanden voor het eindigen van de in artikel 6.1 bedoelde termijn.

 

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Atiso is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

(a) de klant (een van) diens verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet of niet volledig nakomt;

(b) na het sluiten van de overeenkomst Atiso ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat door de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

(c) de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

10.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de klant of anderszins het verlies van diens beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan is Atiso eveneens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Atiso zal aan een curator een redelijke termijn van 7 dagen gunnen waarna de curator uiterlijk moet hebben aangegeven, dat de boedel de overeenkomst nakomt. Bij gebreke daarvan is Atiso gemachtigd de overeenkomst direct te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden of te zijn.

10.3. Atiso is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan dan wel mag worden verwacht.

10.4 Een klant heeft het recht de overeenkomst met Atiso tussentijds te beëindigen indien Atiso niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de klant Atiso schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Atiso binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

10.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Atiso op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Atiso de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

10.6. Atiso behoudt steeds het recht schadevergoeding van de klant te vorderen.

10.7. Bij beëindiging van de overeenkomst(en) bericht Atiso de klant tegen welke datum de overeenkomst(en) is/zijn beëindigd. Na de beëindigingsdatum wordt de ruimte van de klant op het internet of systeem verwijderd, haar toegangscode geblokkeerd en wordt de domeinnaam opgeheven, dan wel zal Atiso tot de beëindigingdatum meewerken aan verhuizing van de domeinnaam, mits de klant alle verplichtingen jegens Atiso is nagekomen. Na de beëindigingsdatum zijn alle gevolgen en kosten voortvloeiend uit (het gebruik van) de website en de domeinnaam voor rekening en risico van de klant.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Atiso is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst niet verder aansprakelijk dan met inachtneming van hetgeen in dit artikel verder is bepaald.

11.2. Uitsluitend met inachtneming van het hierna bepaalde is Atiso aansprakelijk voor de door een klant geleden directe schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming dan wel een onrechtmatige daad zijdens Atiso . Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

(a) de redelijke kosten die de klant zou moeten maken om een prestatie van Atiso aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed ingeval de klant de overeenkomst heeft ontbonden dan wel heeft laten ontbinden; 

(b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze voorwaarden; 

(c) de redelijke kosten, gemaakte ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.3. De aansprakelijkheid van Atiso wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Atiso onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij de klant Atiso een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt. De klant is daarbij gehouden Atiso na haar werkzaamheden tot herstel van het verzuim op de deugdelijkheid daarvan te controleren en Atiso ,zo nog gebreken mochten blijken, middels een ingebrekestelling en het gunnen van een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen alsnog resterende en/of aanvullende ontstane gebreke weg te nemen dan wel te herstellen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Atiso meldt.

11.4. De totale aansprakelijkheid van Atiso wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen bedrag gedurende één (1) jaar dan wel een bedrag van € 25.000,-, van toepassing zijnde het laagste van deze twee, per incident. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad is beperkt tot het financieel nadeel ten gevolge van door, lichamelijk letsel of directe waardevermindering als gevolg van directe zaaksbeschadiging tot een bedrag van maximaal € 50.000,- per klant of samenhangende reeks van gebeurtenissen bij een klant.

11.5. Aansprakelijkheid van Atiso voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.6. Het via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen overbrengen dan wel digitaal en/of elektromagnetisch opslaan van data brengt risico’s met zich mee op het gebied van behoud en beveiliging van deze data. Atiso is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dan wel verband houdend met de aantasting, verstoring, verdwijning, vervorming en openbaarwording van de data die digitaal en/of elektromagnetisch wordt opgeslagen of via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt overgebracht, alhoewel Atiso zich tot het uiterste inspant om zulks binnen de grenzen van de stand der wetenschap te voorkomen.

11.7 Aansprakelijkheid van Atiso voor schade aan derden is uitgesloten. De klant vrijwaart Atiso voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Atiso jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onrechtmatige informatie en/of afbeeldingen op - een internetsite, dan wel schuldig maken aan strafbare feiten door het plaatsen of verzenden van informatie door de klant, medewerkers van de klant en/of derden; het zonder toestemming van klant of Atiso inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma's/internetsites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

11.8. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Atiso voor het uitvallen dan wel niet volledig functioneren dan wel anderszins verstoord zijn van haar diensten dan wel de toegang tot haar diensten in geval van een onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het systeem of het internet bij Atiso of derden, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van Atiso alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Atiso jegens de klant.

11.9.Tekortkomingen van aanbieders van telecommunicatienetwerken en data-/ of telecommunicatienetwerken waarmee de telecommunicatienetwerken zijn verbonden en aanbieders van netwerkaansluitpunten, randapparaten en voorzieningen zijn niet aan Atiso toerekenbaar; iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt door Atiso uitdrukkelijk uitgesloten.

11.10. De in dit artikel genoemde beperkingen c.q uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Atiso .

 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Atiso geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Atiso niet in staat is haar verplichtingen jegens een klant na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Atiso worden daaronder begrepen.

12.3. Atiso heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Atiso haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5. Voor zover Atiso ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Atiso gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de klant te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 - VERPLICHTINGEN ATISO 

13.1. Atiso spant zich in om de toegang tot haar diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Atiso verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar diensten te voorkomen – Atiso is daarbij immers ook nog afhankelijk van derden waaronder telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen in de toegang tot haar diensten worden door Atiso wel zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van Atiso voor het niet of niet goed functioneren van de toegang tot haar diensten kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden ontstaan.

13.2. De toegang tot haar diensten wordt door Atiso aangeboden op een netwerkaansluitpunt op de locatie die met de klant wordt overeengekomen. Alle apparatuur en bekabeling die ten behoeve van de toegang tot het internet nodig is vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Atiso – voor zover noodzakelijk wijst Atiso reeds nu alle aansprakelijkheid dienaangaande af.

13.3. Atiso verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste verzoek door de klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

 

ARTIKEL 14 – ONDERHOUD EN BUITENGEBRUIKSTELLING VAN DE DIENSTEN

14.1. De technische eigenschappen van de diensten van Atiso en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door Atiso dan wel door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd.

14.2. Waar mogelijk zal Atiso de in artikel 16.1 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar diensten (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de klanten en de door hen gebruikte randapparatuur. Indien zulks niet mogelijk is en bijvoorbeeld buitengebruikstelling van de diensten dan wel het Atiso netwerk noodzakelijk is, dan heeft Atiso het recht hiertoe over te gaan zeven (7) dagen na behoorlijke voorafgaande bekendmaking aan de klant, tenzij onverwijlde spoed Atiso noopt tot het onmiddellijk uitvoeren van de wijziging. Aansprakelijkheid van Atiso voor schade die een Klant door het doorvoeren van wijzingen lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3. Voor wijzigingen ten aanzien van data- en telecommunicatienetwerk(en), waarbij Atiso afhankelijk is van telecommunicatie- en datatransportaanbieders, kan Atiso geen enkele verantwoordelijkheid jegens de klant dragen, zij sluit deze dan ook uit.

14.4. Telecommunicatie- en datatransportaanbieders hebben het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van het dat aan telecommunicatienetwerk te voorkomen of op te heffen, om maatregelen te treffen om schade of hinder te voorkomen of preventief onderhoud te plegen. De klant zal de door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders via Atiso in dat verband gegeven instructies onverwijld en voor eigen rekening opvolgen.

14.5. Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaald behoud Atiso zich het recht voor haar diensten buiten gebruik te stellen indien de klant zijn verplichtingen jegens Atiso niet nakomt. Ook heeft Atiso te allen tijde de mogelijkheid om pagina’s van de klant van het internet of systeem te verwijderen, indien deze het functioneren van de diensten van Atiso belemmeren of onmogelijk maken. De verplichting van de klant tot betaling van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 8.1 van deze voorwaarden blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverminderd bestaan. Tot indienststelling wordt door Atiso slechts overgegaan indien de klant binnen de door Atiso gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de her aansluitkosten vooraf betaalt.

 

ARTIKEL 15 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

15.1 Zonder (schriftelijke) toestemming van Atiso is het de klant verboden de door Atiso verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.

15.2 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van Atiso met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke en ongestoorde wijze te kunnen uitvoeren, en Atiso in verband daarmee alle medewerking verleent waarom Atiso redelijkerwijs verzoekt.

15.3. De persoonsgegevens van de klant verstrekt aan Atiso worden zorgvuldig en overeenkomstig de wet door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Atiso daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

 

ARTIKEL 16 - ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

16.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Atiso zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor de klant jegens Atiso instaat.

16.2. Atiso is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

 

ARTIKEL 17 - INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Atiso geleverde zaken berusten bij Atiso , waaronder maar niet beperkt tot programmatuur, apparatuur, modellen, analyses, documentatie, handleidingen, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

17.2 Het is klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atiso niet toegestaan om op de door Atiso geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merken of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan te wijzigen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

17.3 Atiso verstrekt aan klant een niet-exclusief gebruiksrecht op de door haar geleverde zaken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Atiso , is klant niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.

17.4 Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is om de aan Atiso ter beschikking gestelde zaken door Atiso te laten verveelvoudigen, openbaar te maken, of anderszins te bewerken zoals nader overeengekomen door partijen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Klant legt aan Atiso alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentieovereenkomst.

17.5 Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het Atiso vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door Atiso te nemen maatregelen kosten voor Klant met zich meebrengen, is Atiso daarvoor niet aansprakelijk.

17.6 De klant verleent Atiso vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor Atiso wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten, terzake de door klant aan Atiso ter beschikking gestelde zaken. De klant zal jegens Atiso op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens Atiso . De klant zal Atiso onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Atiso geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

 

ARTIKEL 18 - ANNULERING OPDRACHT ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR

18.1 Indien de klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Atiso alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Atiso op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

19.1. Atiso heeft het recht deze voorwaarden alsmede eventuele overige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten; Atiso zal daarbij de redelijke belangen van de klant in acht nemen.

19.2. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door Atiso dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

19.3. De klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien hij de wijziging van de (algemene) voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze leidt tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen dan wel tot een dienstverlening door Atiso die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden. De klant dient alsdan de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Deze opzegging dient tijdig te geschieden, dat wil zeggen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden.

 

ARTIKEL 20 – VERJARINGSTERMIJN

20.1. Vorderingsrechten van de klant, niet zijnde consument, jegens Atiso verjaren uiterlijk na verloop van één (1) jaar na het ontstaan daarvan.

 

ARTIKEL 21 – CONSUMENTENBEPALINGEN

21.1. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet indien en voor zover zij vallen onder het bereik van de bepalingen genoemd in de artikelen 236 en 237 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

22.1. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdend met of voortvloeiend uit overeenkomst(en) tussen Atiso en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2. De Rechtbank Utrecht is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit overeenkomst(en) tussen Atiso en de klant, tenzij op grond van dwingende competentiebepalingen een andere bevoegde rechter wordt aangewezen.